לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן
: "חוק הגנת הצרכן",( אשר עיקריהן יובאו להלן.

ביטול הזמנה ע"י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:

כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל) ו/או בעל פה דרך טלפון.

תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, ומעצבת תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את הסכום ששולם על ידו, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה.

ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח:

תכשיטים לא בהתאמה אישית וסכומם פחות מ3000 ש"ח:

אחרי סיפוק ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, תוך 14 יום מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה בטלפון. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא .ניתן לבטלה

תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים בתיאום עם בעלת העסק. תוך יומיים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

יוחזר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי  ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם.

ההחזר, ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה. 

למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו

 חשוב לציין שעיצובים בהתאמה אישית שהם מוגמרים ועיצובים שמחירם עולה על 3000 ש"ח, לא ניתן לבטל או להחזיר אחרי קבלתם (ראה סעיף עיצובים בהתאמה אישית).

ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם

מוצר פגום הוא מוצר שהתקבל פגום או שתקלת הייצור שלו התרחשה תוך ששה חודשים. חשוב לציין שתקלה שמתרחשת כתוצאה מלבוש או ענידה או שימוש לא נכון בתכשיט לא יחשבו כפגם.

על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, עליו ליצור קשר במייל או בטלפון.

ככל שיוחלט על ידי המעצבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח.

במקרה של החלפה, תהיה אפשרות להחליף את אותו מוצר במוצר זהה ובאותה מידה.

במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:

 ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, תוך תיאום איסוף המוצר הפגום.

הושב המוצר הפגום אל המעצבת, תחזיר המעצבת ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, יוחזר ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.

ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה למעצבת, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

חשוב לציין, שכל העיצובים מבוקרים ברמה איכותית ועוברים בדיקה קפדנית לפני שהם נשלחים ללקוח, במקרה של קבלת מוצר פגום אנו מבקשים ליצור קשר באופן מידי.

החלפת מוצרים שלא מחמת פגם:

לקוח המעוניין להחליף מוצר שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור בסעיף לעיל מתבקש ליצור קשר, על מנת לקבל מידע כיצד יוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה.

 החלפת מוצרים תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע"י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים

ביטול או החלפת עיצובים בהתאמה אישית:

________

עיצובים בהתאמה אישית , מעוצבים על פי פריטים שנמסרים מהלקוח, ועוברים שלבי תכנון והסכמה של הלקוח. לכן לא יהיה באפשרותו לבטל אותם אחרי קבלתם.

במקרה של ביטול לפני מסירה או גימור מוצר ככל שיוחלט על ידי המעצבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תבוטל העסקה בניכוי 10% ממחיר המוצר דמי טיפול ותכנון.

ביטול הזמנה ע"י המעצבת:

בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהמעצבת לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, תהא המעצבת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את הזמנת הלקוח, ובמקרה כאמור תישלח ללקוח הודעת על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 

מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.